Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Všetky dostupné produkty ponúkané v našom katalógu je možné objednávať výlučne vyplnením internetovej objednávky podľa určeného postupu alebo ojedinele, po vzájomnej dohode, e-mailom na robo@streetproduction.sk.

Predaj hudobných nosičov na: spinaker.sk

Platobné podmienky

Platba za tovar sa uskutočňuje platobným systémom PayPal.

Platba pomocou služby PayPal

Potvrdenie objednávky

Po odoslaní objednávky obdržíte automatický odpovedný e-mail s inštrukciami, ako objednávku uhradiť. Ak sa stane, že odpovedný e-mail nedostanete, kontaktujte nás na robo@streetproduction.sk.

Reklamačné podmienky

Reklamácie podávajte telefonicky na čísle 0905 601 987 v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00, alebo e-mailom na robo@streetproduction.sk. Pri oprávnenej reklamácii vám po dohode umožníme novú objednávku alebo vrátime uhradenú sumu. 

Právo na storno objednávky

Objednávku je možné stornovať bezplatne do 24 hodín od jej vystavenia  telefonicky alebo e-mailom len za predpokladu, že táto už nebola uhradená. Stornovanie objednávky po tomto termíne nie je možné.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na digitálne produkty.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch na dobu určitú a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a využívať ich len pre svoju internú potrebu.